ΕΡΓΟ

Το έργο CO-HOST – Creating Opportunities for VET mobility in HOSpitality and Tourism, Project number: 101092452- στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει θέσει η ΕΕ μέ καθορισμό μιας στρατηγικής ποιοτικής κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ μεταξύ οργανισμών ΕΕΚ που προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ και οργανισμών που προέρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια, με στόχο την προώθηση δραστηριοτήτων κινητικότητας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευομένων και των στελεχών στον τομέα της ΕΕΚ.