POLITIKA E PRIVATËSISË

I – INFORMACION NË LIDHJE ME POLITIKËN E PRIVATËSISË TË SAITIT

Ky seksion përmban informacion se si të menaxhoni cohostproject.eu përpunimin e të dhënave të përdoruesit cohostproject.eu.
Politika aktuale është gjithashtu e vlefshme për qëllimet e nenit.13 i Dekretit Legjislativ nr. 196/2003, Kodi për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe për qëllime të nenit 13 të Rregullores së BE-së nr. 2016/679, në lidhje me mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave, për personat që ndërveprojnë me cohostproject.eu dhe mund të arrihet në adresën që korrespondon me faqen kryesore: https://cohostproject.eu Informacioni ofrohet vetëm për cohostproject.eu dhe jo për faqet e tjera të internetit që mund të konsultohen nga përdoruesi nëpërmjet lidhjeve që gjenden aty.

Qëllimi i këtij dokumenti është të ofrojë udhëzime mbi metodat, kohën dhe natyrën e informacionit që kontrolluesit e të dhënave duhet t’u ofrojnë përdoruesve kur lidhen me faqet e internetit të cohostproject.eu, pavarësisht nga qëllimet e vetë lidhjes, sipas Legjislacioni italian dhe ai europian.

Politika mund të modifikohet për shkak të futjes së rregullave të reja në këtë drejtim, ndaj ju ftojmë të kontrolloni periodikisht këtë faqe.
Nëse përdoruesi është nën moshën 16 vjeç, në përputhje me nenin 8, c.1 Rregullorja e BE-së 2016/679, ai/ajo duhet të legjitimojë pëlqimin e tij/saj nëpërmjet autorizimit të prindërve ose kujdestarëve të tij/saj.


II – PËRPUNIMI I TË DHËNAVE

1 – Kontrolluesi i të dhënave

Kontrolluesi i të dhënave është personi fizik ose juridik, autoriteti publik, shërbimi ose organe të tjera që, individualisht ose së bashku me të tjerët, përcaktojnë qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale. Ai merret edhe me profilet e sigurisë.
Në lidhje me këtë faqe interneti, kontrolluesi i të dhënave është: Altheo Valentini. Ai mund të kontaktohet për çdo sqarim ose ushtrim të të drejtave të përdoruesit në adresën e mëposhtme të emailit: cohost.project@gmail.com.


2 – Përgjegjës për përpunimin e të dhënave

Përpunuesi i të dhënave është personi fizik ose juridik, autoriteti publik, shërbimi ose organe të tjera që përpunojnë të dhënat personale në emër të kontrolluesit të të dhënave.
Në bazë të nenit 28 të Rregullores së BE-së nr. 2016/679, për caktimin e pronarit të të dhënave, përgjegjës për përpunimin e faqes cohostproject.eu është: Altheo Valentini.


3 – Vendndodhja e përpunimit të të dhënave

Përpunimi i të dhënave i krijuar nga përdorimi i cohostproject.eu ndodh në Via A. Vici, 8/B – 06034 Foligno (PG) – Itali.
Nëse është e nevojshme, të dhënat e lidhura me shërbimin e buletinit mund të përpunohen nga përgjegjësit për përpunimin e të dhënave ose subjektet e caktuar nga përgjegjësit për këtë qëllim në zyrën e tyre.


III – COOKIES

1 – Lloji i Cookies

cohostproject.eu përdor cookie për ta bërë më të lehtë dhe më intuitive përvojën e shfletimit të përdoruesit: cookie-t janë vargje të vogla teksti që përdoren për të ruajtur disa informacione që mund të shqetësojnë përdoruesin, preferencat e tij ose pajisjen e tij për të hyrë në internet (kompjuter, tablet ose telefon celular) dhe përdoren kryesisht për të përshtatur funksionimin e faqes së internetit me pritshmëritë e përdoruesit, duke ofruar një përvojë më të personalizuar të shfletimit dhe duke memorizuar zgjedhjet e bëra më parë.

Një cookie përbëhet nga një sasi e vogël të dhënash të transferuara në shfletuesin e përdoruesit nga një server në internet dhe mund të lexohet vetëm nga serveri që ka transferuar të dhënat. Ky nuk është një kod i ekzekutueshëm dhe nuk transmeton viruse.

Cookies nuk regjistrojnë asnjë informacion personal dhe asnjë informacion i identifikueshëm nuk do të ruhet. Nëse dëshironi, mund të parandaloni ruajtjen e disa ose të gjitha cookie-ve. Megjithatë, në këtë rast përdorimi i faqes dhe shërbimet e ofruara mund të rrezikohen. Për të vazhduar pa ndryshuar opsionet që lidhen me cookies, thjesht vazhdoni shfletimin.

Llojet e cookies që përdor sajti janë si më poshtë:


2 – Cookies teknike

Ka shumë teknologji që përdoren për të ruajtur informacionin në kompjuterin e përdoruesit, të cilat më pas mblidhen nga faqet. Ndër këto, më të njohurit dhe më të përdorurit janë cookies HTML. Ato përdoren për lundrim dhe për të lehtësuar aksesin dhe përdorimin e faqes nga përdoruesi. Ato janë të nevojshme për transmetimin e komunikimeve në rrjetin elektronik, domethënë tek furnizuesi për të ofruar shërbimin e kërkuar nga klienti.

Cilësimet për të menaxhuar ose çaktivizuar cookie-t mund të ndryshojnë në varësi të shfletuesit të internetit të përdorur. Sidoqoftë, përdoruesi mund të menaxhojë ose të kërkojë çaktivizimin ose anulimin e përgjithshëm të cookies duke modifikuar cilësimet e shfletuesit të tij të internetit. Ky çaktivizim mund të ngadalësojë ose parandalojë aksesin në pjesë të caktuara të sajtit.

Përdorimi i cookies teknike lejon përdorimin e sigurt dhe efikas të faqes.

Cookies që futen në shfletues dhe transmetohen përsëri përmes Google Analytics ose nëpërmjet shërbimit të statistikave të blogerëve ose të ngjashme janë teknike vetëm nëse përdoren drejtpërdrejt nga pronari i faqes së internetit me qëllim të optimizimit të vetë sajtit. Pronari mund të mbledhë informacion në formë të përmbledhur mbi numrin e përdoruesve dhe mënyrën se si ata e vizitojnë faqen. Në këto kushte, të njëjtat rregulla, për sa i përket informacionit dhe pëlqimit, zbatohen për cookies analitike.

Për sa i përket kohëzgjatjes, mund të dallojmë skedarët e përkohshëm të sesioneve, të cilat fshihen automatikisht në fund të seancës së shfletimit dhe përdoren për të identifikuar përdoruesin dhe për të shmangur kështu regjistrimin në çdo faqe të vizituar nga ato të përhershme që mbeten aktive në PC deri në skadim. ose anulim nga përdoruesi.

Kukit e sesionit mund të instalohen për të lejuar aksesin në zonën e rezervuar të portalit si një përdorues i vërtetuar.

Ato nuk ruhen përgjithmonë, por vetëm për kohëzgjatjen e seancës dhe zhduken kur shfletuesi mbyllet. Përdorimi i tyre është rreptësisht i kufizuar në transmetimin e identifikuesve të sesioneve të përbërë nga numra të rastësishëm të gjeneruar nga serveri, të cilët janë të nevojshëm për të lejuar eksplorimin e sigurt dhe efikas të faqes.


3 – Cookies të palëve të treta

Për sa i përket origjinës, ne i dallojmë cookie-t e dërguara në shfletues direkt nga faqja e internetit që po vizitoni nga ato të palëve të treta të dërguara në kompjuter nga faqet e tjera të internetit dhe jo nga ajo që po vizitoni.
Cookies e përhershëm janë shpesh cookies të palëve të treta.
Shumica e cookies të palëve të treta përbëhen nga gjurmimi i skedarëve të skedarëve që përdoren për të identifikuar sjelljen në internet, për të kuptuar interesat dhe më pas për të personalizuar propozimet e reklamimit për përdoruesit.
Mund të instalohen kuki analitike të palëve të treta. Ato dërgohen nga domenet e palëve të treta të lartpërmendura jashtë sajtit.
Cookies analitike të palëve të treta përdoren për të gjetur informacion mbi sjelljen e përdoruesit në cohostproject.eu. Sondazhi kryhet në mënyrë anonime, me qëllim monitorimin e performancës dhe përmirësimin e përdorshmërisë së faqes. Cookies e profilizimit të palëve të treta përdoren për të krijuar profile të lidhura me përdoruesit, në mënyrë që të propozojnë mesazhe reklamuese në përputhje me zgjedhjet e shprehura nga vetë përdoruesit.
Përdorimi i këtyre cookies rregullohet nga rregullat e vendosura nga vetë palët e treta, prandaj, përdoruesit ftohen të lexojnë politikat e privatësisë dhe indikacionet për të menaxhuar ose çaktivizuar cookies të publikuara në faqet e tyre të internetit.


IV – TË DHËNAT E PËRPUNUARA


1 – Mënyra e përpunimit të të dhënave

Ashtu si çdo uebsajt tjetër, kjo faqe përdor gjithashtu skedarë log në të cilët ruhen informacionet. Informacioni mblidhet në mënyrë të automatizuar gjatë vizitave të përdoruesve dhe ato mund të jenë si më poshtë:

  • adresa e protokollit të internetit (IP);
  • lloji i shfletuesit dhe parametrat e pajisjes që përdoren për t’u lidhur me sitin;
  • emri i ofruesit të shërbimit të internetit (ISP);
  • data dhe ora e vizitës;
  • ueb-faqja e origjinës së vizitorit (referimi) dhe dalja;
  • ndoshta numri i klikimeve.

Informacioni i mësipërm përpunohet në një formë të automatizuar dhe mblidhet në një formë ekskluzivisht të grumbulluar për të verifikuar funksionimin e saktë të faqes dhe për arsye sigurie. Një informacion i tillë do të përpunohet sipas interesave legjitime të pronarit.

Për qëllime sigurie (filtrat e spamit, muret e zjarrit, zbulimi i viruseve), të dhënat e regjistruara automatikisht mund të përfshijnë gjithashtu të dhëna personale si adresa IP. Adresa IP mund të përdoret, në përputhje me ligjet në fuqi, për të bllokuar përpjekjet për të dëmtuar vetë faqen ose për të dëmtuar përdoruesit e tjerë, ose në çdo rast të aktiviteteve të dëmshme ose kriminale. Të dhëna të tilla nuk përdoren kurrë për identifikimin ose profilizimin e përdoruesit, por vetëm për mbrojtjen e faqes dhe përdoruesve të saj, një informacion i tillë do të trajtohet sipas interesave legjitime të pronarit.

Nëse faqja lejon futjen e komenteve, ose në rast të shërbimeve specifike të kërkuara nga përdoruesi, duke përfshirë mundësinë e dërgimit të Curriculum Vitae për një marrëdhënie të mundshme pune, faqja zbulon dhe regjistron automatikisht disa të dhëna identifikimi të përdoruesit, duke përfshirë e. – adresa e postës. Këto të dhëna sigurohen vullnetarisht nga përdoruesi kur kërkon ofrimin e shërbimit. Duke futur një koment ose informacion tjetër, përdoruesi pranon shprehimisht politikën e privatësisë, dhe në veçanti pranon që përmbajtja e përfshirë t’u shpërndahet lirisht palëve të treta. Të dhënat e marra do të përdoren ekskluzivisht për ofrimin e shërbimit të kërkuar dhe vetëm për kohën e nevojshme për ofrimin e shërbimit.

Informacioni që përdoruesit e faqes në internet do të mendojnë se i bëjnë publike nëpërmjet shërbimeve dhe mjeteve që u janë vënë në dispozicion, ofrohen nga përdoruesi me vetëdije dhe vullnetarisht. Kështu kjo faqe është e përjashtuar nga çdo përgjegjësi në lidhje me çdo shkelje të ligjit. I takon përdoruesit të verifikojë nëse ka leje për të futur të dhëna personale të palëve të treta ose përmbajtje të mbrojtura nga standardet kombëtare dhe ndërkombëtare.


2 – Qëllimi i përpunimit të të dhënave

Të dhënat e mbledhura nga faqja gjatë funksionimit të saj përdoren ekskluzivisht për qëllimet e treguara më sipër dhe ruhen për kohën rreptësisht të nevojshme për të kryer aktivitetet e specifikuara dhe në çdo rast jo më shumë se 2 vjet.

Të dhënat e përdorura për qëllime sigurie (përpjekjet e bllokuara për të dëmtuar faqen) ruhen për kohën rreptësisht të nevojshme për të arritur qëllimin e treguar më parë.


3 – Të dhënat e ofruara nga përdoruesi

Siç u përmend më lart, dërgimi fakultativ, i qartë dhe vullnetar i e-mail-eve në adresat e treguara në këtë faqe interneti përfshin marrjen e mëvonshme të adresës së dërguesit, të nevojshme për t’iu përgjigjur kërkesave, si dhe çdo të dhënë tjetër personale të përfshirë në mesazh.
Informacioni specifik përmbledhës do të raportohet ose shfaqet në mënyrë progresive në faqet e faqes së internetit të krijuar për shërbime të veçanta sipas kërkesës.


4 – Mbështetje në konfigurimin e shfletuesit tuaj

Përdoruesi mund të menaxhojë cookies edhe përmes cilësimeve të shfletuesit të tij. Megjithatë, fshirja e cookies nga shfletuesi juaj mund të heqë preferencat që keni vendosur për faqen e internetit.
Për informacion dhe mbështetje të mëtejshme, mund të vizitoni gjithashtu faqen e ndihmës specifike të shfletuesit të internetit që po përdorni:
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-disable-and-cookies-website-preferences
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

V. TË DREJTAT E PËRDORIMIT

Neni. 13, shek. 2 i Rregullores së BE-së 2016/679 rendit të drejtat e përdoruesit.

Prandaj, faqja cohostproject.eu synon të informojë përdoruesin për ekzistencën e:
e drejta e palës së interesuar për t’i kërkuar kontrolluesit të të dhënave akses në të dhënat personale (neni 15 i Rregullores së BE-së), përditësimin e tyre (neni 7, paragrafi 3, germa a) të Dekretit Legjislativ 196/2003), korrigjimin (neni 16 i Rregullorja e BE-së), integrimi (neni 7, paragrafi 3, germa a) i Dekretit Legjislativ 196/2003) ose kufizimi i përpunimit që ka të bëjë me të (neni 18 i Rregullores së BE-së) ose për të kundërshtuar, për arsye legjitime, përpunimi i tyre (neni 21 Rregullorja e BE-së), përveç të drejtës për transportueshmëri të të dhënave (neni 20 Rregullorja e BE-së);
e drejta për të kërkuar anulimin (neni 17 i Rregullores së BE-së), shndërrimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin, përfshirë ato që nuk kanë nevojë të mbahen për qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat ose më pas të përpunuara (neni 7, paragrafi 3, germa b) i Dekretit Legjislativ 196/2003);
e drejta për të marrë vërtetimin se operacionet e përditësimit, korrigjimit, integrimit të të dhënave, anulimit, bllokimit të të dhënave, transformimit janë vënë në vëmendje, edhe për sa i përket përmbajtjes së tyre, atyre të cilëve u janë komunikuar ose shpërndarë të dhënat, përveç rastit kur kjo përmbushje rezulton e pamundur ose përfshin përdorimin e mjeteve haptazi në disproporcion me të drejtën e mbrojtur (neni 7, paragrafi 3, germa c) të Dekretit Legjislativ nr. 196/2003);
Kërkesat mund t’i dërgohen kontrolluesit të të dhënave, pa formalitete ose, përndryshe, duke përdorur modelin e ofruar nga Garantuesi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ose duke dërguar një email në: cohost.project@gmail.com
Nëse trajtimi bazohet në art. 6, paragrafi 1, let. a) – pëlqimi i shprehur për përdorim – ose në art. 9, paragrafi 2, let. a) – shpreh pëlqimin për përdorimin e të dhënave gjenetike, biometrike, të lidhura me shëndetin, zbulimin e besimeve fetare, anëtarësimin filozofik ose në sindikatë, zbulimin e origjinës racore ose etnike, opinionet politike – përdoruesi ka të drejtë të revokojë pëlqimin në çdo kohë pa paragjykim për ligjshmërinë e trajtimit bazuar në pëlqimin e dhënë para revokimit.
Gjithashtu, në rast shkeljeje të ligjit, përdoruesi ka të drejtë të ankohet pranë Garantuesit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si autoriteti përgjegjës për monitorimin e përpunimit në Shtetin Italian.
Për një shqyrtim më të thellë të të drejtave që ju takojnë, shihni nenet 15 dhe ss. të Rregullores 2016/67 të BE-së dhe nenit. 7 i Dekretit Legjislativ 196/2003.

 

VI. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE NË VENDET EXTRA të BE-së

Kjo faqe interneti mund të ndajë disa nga të dhënat e mbledhura me shërbime të vendosura jashtë Bashkimit Evropian. Në veçanti me Google, Facebook dhe Microsoft (LinkedIn) përmes shtojcave sociale dhe shërbimit Google Analytics. Transferimi është i autorizuar dhe i rregulluar rreptësisht nga neni 45, paragrafi 1 i Rregullores së BE-së 2016/679, për të cilin nuk kërkohet pëlqimi i mëtejshëm. Kompanitë e përmendura më sipër garantojnë respektimin e tyre ndaj Mburojës së Privatësisë.
Të dhënat nuk do të transferohen kurrë në vende të treta që nuk përmbushin kushtet e përcaktuara në nenin 45 e ss të Rregullores së BE-së.

 

VII. TË DHËNAT E SIGURISË TË FURNIZUARA

Kjo faqe interneti përpunon të dhënat e përdoruesve në mënyrë të ligjshme dhe korrekte, duke miratuar masat e duhura të sigurisë për të parandaluar aksesin, zbulimin, modifikimin ose shkatërrimin e paautorizuar të të dhënave. Përpunimi kryhet duke përdorur mjete IT dhe/ose telematike, me metoda organizative dhe me logjikë të lidhur rreptësisht me qëllimet e treguara.
Në disa raste, së bashku me pronarin, një numër punonjësish, të cilët janë të përfshirë në organizimin e faqes (administratorë, komercialë, marketing, ligjorë, administratorë të sistemit) ose subjekte të jashtme (si furnizues të shërbimeve teknike të palëve të treta, korrierë, hosting. ofruesit, kompanitë e TI-së, agjencitë e komunikimit) mund të kenë gjithashtu akses në të dhënat.


VIII. NDRYSHIMET NË KËTË DOKUMENT

Ky dokument, i publikuar në: https://www.cohostproject.eu/sq/privacy-policy/ përbën politikën e privatësisë së kësaj faqeje.

Mund të jetë subjekt i ndryshimeve ose përditësimeve. Përdoruesit ftohen të konsultojnë periodikisht këtë faqe për të qenë të përditësuar me lajmet më të fundit legjislative.
Versionet e mëparshme të dokumentit do të jenë ende të disponueshme në këtë faqe.
Dokumenti u përditësua më 26/04/2023 për të qenë në përputhje me rregulloret përkatëse, dhe në veçanti në përputhje me Rregulloren e BE-së 2016/679.