ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Με τη σειρά ενημερωτικών διαδικτυακών σεμιναρίων και διαδικτυακών εκδηλώσεων γνωριμίας με το θέμα του βιώσιμου τουρισμού και των στρατηγικών μάρκετινγκ και της αξιοποίησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό των ΕΕΚ αποκτά επίσης νέες ικανότητες και γνώσεις σχετικά με τη θεματική του έργου, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προσφέρει νέο περιεχόμενο στους μαθητές τους.

Όλοι οι υπόλοιποι εταίροι της ΕΕ συμβάλλουν με τη διοργάνωση διαδικτυακών συνεδριών για την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από τα μέλη των αντίστοιχων δικτύων ΕΕΚ ENNE και άλλους σχετικούς φορείς. Όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι διαδικτυακές μαθησιακές δραστηριότητες οργανώνονται με σκοπό να παρέχεται επαρκής πολιτιστική προετοιμασία στους δικαιούχους προγραμμάτων κινητικότητας.