WEBINARE NDËRKOMBËTARE

Me serinë e webinareve informative dhe ngjarjeve në internet mbi temën e Strategjive të Turizmit të Qëndrueshëm dhe Marketingut dhe Valorizimit të Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore përmes teknologjive dixhitale, stafi i trajnimit dhe mësimdhënësve të AAP-së gjithashtu merr kompetenca dhe njohuri të reja mbi temën e projektit, aftësia për të ofruar përmbajtje të re për studentët e tyre.

Të gjithë partnerët e tjerë të BE-së kontribuojnë duke organizuar sesione online për prezantimin e praktikave më të mira nga anëtarët e rrjeteve të tyre përkatëse të VET ENNE dhe palë të tjera të interesuara. Të gjitha webinarët dhe aktivitetet e mësimit online janë organizuar në mënyrë që të të sigurojë një përgatitje adekuate kulturore të përfituesve të lëvizshmërisë.