ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКИ

Препоръките за политики, разработени в рамките на проекта и адресирани до ЕС, ще бъдат представени по време на събитията за разпространение на резултатите, организирани в страните от Западните Балкани и по време на заключителното събитие, организирано в Албания за официалното откриване на Комитета на Западните Балкани в мрежата EAQOM, което ще послужи и като мярка за устойчивост на бъдещите договорености за мобилност в региона на Западните Балкани и с ЕС (средносрочно и дългосрочно въздействие).