REKOMANDIME POLITIKE

Rekomandimet e politikave, të zhvilluara nga projekti dhe drejtuar BE-së, prezantohen gjatë ngjarjeve të shumëfishta të organizuara në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe gjatë eventit final të organizuar në Shqipëri për nisjen zyrtare të Komitetit të BB-së në Rrjetin EAQOM, që do të shërbejë gjithashtu. si një masë qëndrueshmërie për të ardhmen e aranzhimeve të lëvizshmërisë brenda Rajonit të BB dhe me BE-në (ndikimi afatmesëm dhe afatgjatë).