NXËNËSIT DHE MËSUESIT

CO-HOST inkurajon format e turizmit që respektojnë mjedisin dhe kulturat lokale dhe që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të territoreve: është veçanërisht interesante dhe strategjike, për studentët dhe stafin e AFP-së, përvoja gjatë periudhave të tyre të praktikës në vendet e BE-së, praktikat më të avancuara në këtë fushë, të cilat sigurohen nga partnerë me përvojë.

Lëvizshmëritë janë në thelb të metodologjisë së projektit, pasi ato janë thelbësore për arritjen e objektivave specifike të projektit:

  • Lëvizshmëria e stafit, që synon 12 mësues të AFP-së që japin lëndët teknike që lidhen me sektorin e mikpritjes dhe turizmit, pritet që ata të bëjnë një javë mobilitet të huaj për një përvojë pune në ofruesit ose kompanitë evropiane të AFP-së.
  • Lëvizshmëria e nxënësve, që synon 90 studentë të kurseve të AFP-së në hoteleri, turizëm dhe marketing të ardhur nga vendet e Ballkanit Perëndimor, për një praktikë në një kompani jashtë vendit. Procesi i përzgjedhjes, bazuar në udhëzimet dhe modelet e ofruara nga EAQOM, do të kryhet nga secili partner i projektit të BP-së, duke koordinuar shkollat e AFP-së, përmes një thirrjeje të hapur dhe nga një Komision.