Mooc

MOOC është i hapur për të gjithë mësuesit dhe stafin e shkollave të AFP-së në Rrjetet Kombëtare dhe përfshin materiale trajnimi. EGInA është përgjegjëse për hapjen e një mjedisi mësimor në Platformën Mësimore EginAcademy, e ndërtuar në Moodle. Në Hapësirën Mësimore, ka gjithashtu një rubrikë të veçantë për një Komunitet Virtual të Praktikave dhe Shkëmbimeve Virtuale (për mësuesit) dhe Kafene Virtuale Ndërkulturore (për studentët).

Të gjithë partnerët e BE-së kanë zhvilluar përmbajtjen mësimore të MOOC, ndërsa partnerëve të Ballkanit Perëndimor do t’u kërkohet të përfshihen në aktivitetet e vlerësimit për të përshtatur përmbajtjen me kontekstin e tyre. Nëpërmjet MOOC, stafi i AFP-së do të marrë njohuritë e duhura për mjetet e përdorura nga vendet e BE-së mbi zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve të lëvizshmërisë në fushën e AFP-së dhe mbi kriteret e cilësisë për projektet e lëvizshmërisë.